İş hukukunda işçi ve işveren kendi aralarında iş akdi yaparlar. İki tarafta irade serbestisi çerçevesinde bu sözleşmeyi yaparlar; devlet ise koruyucu, emredici hükümler koymak sureti ile iş hukukuna müdahale eder.

İş hukuku; işçi, işveren, alt işveren, işveren vekili, işyeri kavramları arasındaki prensiplerini düzenleyerek bu alanda hem işçilerin hem de işverenlerin, iş hayatı içerisinde herhangi bir haksızlığa uğramasını engellemek için doğmuş bir hukuk dalıdır. Kapsam olarak bireysel ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılır.

Bireysel iş hukuku daha çok çalışan sayısı az olan işletmelerde uygulanırken, toplu iş hukuku daha büyük fabrika ve çalışan sayısı yüksek olan iş yerlerinde uygulanan bir hukuk sistemidir. Bireysel iş hukuku kapsamında; iş(hizmet) akdi, iş akit türleri, akdin sona ermesi, iş güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği yer almaktadır.

Toplu iş hukuku kapsamında; sendika, grev, lokavt, barışçıl yollarla çözüm, infisah, iş güvencesi vardır. Bu alanda yardıma ihtiyacı olan insanlar yasal sorunlarını iş hukukunda uzman avukatlar aracılığı ile çözebilirler. Sendikal faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi, iş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi, iş akdinin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümü uzman avukatlar aracılığı ile sağlanmaktadır.

İşveren ve işçinin karşılıklı olarak hak ve yükümlülükleri vardır. Bağlılık ilişkisi, iş görme ve ücret olması gereken temel unsurlardandır. İşverenin işçi karşısında, işçinin de işverene karşı bazı borçları yerine getirmesi gerekiyor ve bununla birlikte bazı haklara da sahip oluyor. Bu hak ve borçların adil olarak düzenlenmesini sağlayan iş hukukudur.

İşverenin yerine getirmesi gereken ilk borç belli bir hizmet çerçevesinde çalıştırdığı işçinin hakkını ödemesidir. Aynı zamanda işçinin kullanacağı araçları ve donanımı temin etmekle yükümlüdür. İşçinin sağlığını korumak ve tüm işçiler içerisinde herkese eşit mesafede davranması da işverenin yerine getirmesi gereken borçlar arasında yer alıyor.

Kadın çalışanlar için yerine getirilmesi gereken borçlardan biri de doğum izni borcudur. Bu tarz borçların işveren tarafından yerine getirilmemesi durumunda iş hukukuna aykırı davranıldığını göstermektedir.

Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuatauyumunun sağlanması, iş kazası vehastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık hizmetleri ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması, olası ihlallerde hukuki prosedürün işletilmesi avukatlar aracığılı ile profesyonelce yapılmaktadır.

İş Kanunu, SosyalSigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülükler hakkında eğitimler, istenilen prensiblere uyum konusunda eğitimlerde verilmektedir.

İş Hukuku ve İş Mahkemesi Avukatları kadromuza sorularınızı online iletebilirsiniz.